Архиепископ Феофилакт, Иерусалимни Патриархы Феофил 3- чю бла тюбешди

Быйыл ноябрь айны 7-де Пятигорск епархия бла Туркмен республикада Орус Православ Клисаны благочиниясыны приходларыны паломник къауумлары дин джолоучулукъларын Вифлеемде Рождество Христово деген клисада этилген Дин къуллукъдан тилекден башладыла. Паломникле Масих Иссаны эсге тюшюрген Адетни да этдиле.
Андан сора адетдеча Иерусалим бла бютеу Палестинаны Сыйлы Патриархы Феофил 3- ню приему болуб етдю. Джылы ушакъдан сора архиепископ Феофилакт, Анны
Сыйлылыгъына , Шимал Кавказда уллу сыйы болгъан Хорламчы Георгий шыыйыхны скульптура маталлы этилген иконасын саугъа этди. Приемну делегация бла келген
динчиле бла ТЮЗ православ адмла бла биргелей картха тюшюу бла тамамладыла. 
Пломникле эски шахарны кюн батхан джанында къабыргъасы таба барыб алайда архиология паркга тюшдюле, анда археология ишле баргъан заманда къазылыб  абылгъан Масих Иссаны заманындан къалгъан орам бла джюрюдюле, эски шахар хуналагъа, къабакъ эшиклеге, атлауучлагъа къарадыла, айтыулагъа кере ол атлауучла бла Иерусалим клисагъа Пресвятая Богородица джюрюб тургъанды. Андан сора паломничество Елеонский къаягъа барды. Спас-Вознесенский тиширыу монастырда праломникле Раббийни Анасы, Масихни Кекге чыкъгъанына къарагъан джерде болдула. Монастырны клисасында архиепископ Феофилакт, Орус Дин Миссияны аллын башлагъан белгили Адам архимандрит (Капрустин) Антониннге джаназы дуа этди. Тилекни дагъыда Взыскание погибших бла Елеонская Скоропослушница деген эки чудотворный иконаны аллында да этди. Бу иконала Эресейден келтирилгендиле. Предтеча Иоанн Крестителни биринчи бла экинчи кере башы табылгъаныны сыйына аталгъан алаша клисада Архипастырь православ динчиле бла тюз православ адамлагъа нюр салыннган елей джауну джакъды. Православ адетдеча зикирни архиепископ Феофилакт бла келген паломникле Рабий Масих Иссаны Кекге чыкъгъан джеринде джырладыла. Анны ызы бла паломникле Гефсиманияда болдула. Къутхарыучу Масих Исса къачха тагъылгъан азабыны аллыб блат илек этген ташны къатында архиепископ Феофилакт Инджилни окъуду. Дагъыда Гефсиминияда паломникле Пресвятая Богородицаны кешенесинде болдула, алай Раббийни Анасыны сыйлы Иерусалим иконасыны аллында тилек этдиле. Паломниклени экинчи кюнлери Магдаллы Мария шыйыхны сыйына аталгъан монастырда кечеги дин къуллукъ бла тамамланды. Былайда паломникле, дин ючюн азаб чегиб елген Елизавета бла инокиня Варвара шыйыхланы сакъланнган сюек кесеклерини аллында тилек этдиле.

Просмотров: 1777

Поделиться