Щихънагъ Феофилакт IущIащ Иерусалим и Патриарх Феофил

2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 7-м Псыхуабэ епархиемрэ Урыс Чристэн Члисэм и Патриаршэ благочиниемрэ икIыу Тыркумен республикэм кIуахэм я тхьэлъэIур щрагъэжьащ Вифлеем Христос и Хъуромэм и члисэм и тхьэлъэIу литургием. ЩIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэм Христос и щэхухэм зыхагъэгъуэзащ. КъыкIэлъыкIуэу Иерусалимрэ Палестинэмрэ я Патриарх Феофил III-м IущIащ. Гуапэу зэпсэлъа нэужь, щихънагъ Феофилакт абы иритащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Георгий и скульптурэ теплъэ Кавказ Ищхъэрэм щагъэлъапIэр. Зэхыхьэр и кIэм щынэблагъэм, щоджэнхэмрэ мамыр цIыхухэмрэ зэгъусэу сурэт зытрагъэхащ.
Къалэм и къухьэпIэ блынымкIэ щаунэтIым, щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр археологие паркым ехащ икIи Iэмал яIащ Христос и зэманым щыIа уэрамым къыщакIухьыну, члисэ утыкум и блыныжьхэм зыщаплъыхьыну, къалэ куэбжэ, дэкIуеипIэ зэхэкъута, Тхьэм и Анэр Иерусалим члисэм зэрыдэкIуейуэ щытам еплъыну.
ЩIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр Елеон бгым дэкIащ. Спасо- Вознесенскэ цIыхубз къулъшырыфым щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр Тхьэ щелъэIуащ. Къулъшырыфым и члисэм щихънагъ Феофилакт игу къыщигъэкIыжащ Урыс Духовнэ Миссием и архимандрит Антонин (Капустин). ТхьэлъэIур ирагъэкIуэкIащ къулъшырыфым телъыджэ къэзыгъэхъу и тхьэнапитIым деж: Взыскание погибших, Елеонскэ Скоропослушницэ. А теплъэхэр Урысейм ирашащ. Иоанн и цIэр зезыхьэ члисэ цIыкIум Пастыр нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм дагъэ гъэнэхуам щыщ щалъигъэIэсащ. Щихънагъ Феофилактрэ щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэмрэ Христос и Вознесения щIыпIэм деж щрагъэкIуэкIащ.
КъыкIэлъыкIуэу ахэр щыIащ Гефсимания. КъегъэлакIуэр Тхьэ щелъэIуу щыта мывэм деж, щихънагъ Феофилакт Инджылым щеджащ. Апхуэдэу Гефсимание Тхьэм и Анэм и кхъащхьэ дэтым ахэр щыIащ, Тхьэм и Анэм и Иерусалим тхьэнапэм деж Тхьэ щелъэIуащ. ЩIыналъэ лъапIэм тхьэ елъэIуну кIуахэм я етIуанэ махуэр пщыхьэщхьэ  хьэлъэIукIэ щиухащ апостол пэлъытэ Магдалинэ Марие и цIэр зезыхьэ къулъшырыфым. Абдеж Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Елизаветэрэ инокинэ Варварэрэ я къарум щыщ Iыхьэхэм деж Тхьэ щелъэIуащ.

Просмотров: 1776

Поделиться