Щихънагъ Феофилакт щIыналъэ лъапIэм тхьэлъIэур щригъэкIуэкIащ

2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 6-м Псыхуабэ епархием и щоджэнхэмрэ мамыр цIыхухэмрэ, Урыс Чристэн Члисэм и екIуэлIапIэхэм я Патриаршэ благочиниеу Тыркуменистаным щыIэр щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуащ. Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл и арэзыныгъэкIэ зекIуэр иригъэкIуэкIащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт 
ЩIыналъэ лъапIэм зэрынэсу, ахэр Лидду къалэм кIуащ икIи Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча щихъ Георгий и къарум щыщ Iыхьэхэм зыхагъэгъуэзащ. А къалэм Георгий щыщIалъхьэжауэ щытащ бэлыхь куэд и псэм трагъэлъа нэужь. Щихънагъ Феофилакт каноным къеджащ икIи щIыналъэ лъапIэм кIуахэм ящихуащ Тхьэм и нэфI зыщыхуам и кхъащхьэм къыщхьэщих мэ гуак1уэм щыщ. КъыкIэлъыкIуэу ахэр Тхьэ щелъэIуащ Яффа – Иоппия, апостол Пётр Тавифэ къыщигъэхъужа щIыпIэм. Щихънагъ Феофилакт IущIащ Урыс Духовнэ Миссием и Яффскэ пщIантIэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Пчелинцев Игорь. ЩIыналъэ лъапIэм кIуэхэр Тхьэ щелъэIуащ Тавифэ и кхъащхьэм. ЩIыналъэ лъапIэм и тхьэлъэIум и япэ махуэр Еммаус щызэхуащIыжащ – Христос Лукэрэ Клеопрэ я гъусэу щыкIуам щыгъуэ, къегъэлакIуэр лIахэм къахэтэджыкIыжа нэужь. Члисэжьым щIыналъэ лъапIэм кIуахэм IутIыж уэрэдхэр щагъэзэщIащ. Абыхэм ялъагъуну Iэмал яIащ Христос и зэманым щыIа бэн
къатIэщIыжахэр, V лIэщIыгуъэм и члисэм щыщ Iыхьэу Еммаус щыхъума хъуахэр.

Просмотров: 2261

Поделиться