Щихънагъ Феофилакт Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ

2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 3-м, Тхьэм и Анэм и Къэзан тхьэнапэм и махуэшхуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. ТхьэлъэIу уэрэдхэр жиIащ Кубэ Аннэ зэригъакIуэ члисэ зэхуэхьэсам и хорым. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуну къызэхуэсащ Псыхуабэ щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ.
Хабзэ зэрыхъуауэ щихънагъ Феофилакт Шестопсалмием къеджащ. Щихънагъыр Инджылым къеджащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм гъэнэхуа дагъэм щыщ ящихуащ. ТхьэлъэIу нэужьым щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.

Просмотров: 925

Поделиться

VK:39834