Щихънагъ Феофилакт пастыр нэхъыщхьэ къулыкъур Тыркуменистаным щигъэзэщIащ

2017 гъэм жэпуэгъуэм и 6-8- хэм пастыр нэхъыщхьэ къулыкъур ищIащ Урыс Чристэн Члисэм и екIуэлIапIэхэм я Патриаршэ благочиниер пIалъэкIэ  Тыркуменистаным щызезыгъакIуэ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт. Абы и программэр 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 6-м ирагъэжьащ пащтыхь
шэнтиуэ махуэшхуэкIэ, иджыблагъэ ягъэнэхуа Тхьэм и Анэм и «Услышательница» члисэм и щIыхькIэ. ТхьэлъэIу литургиер щоджэн нэхъыщхьэм драгъэкIуэкIащ Тыркуменистаным и щоджэнхэм. Пастыр нэхъыщхьэр Тхьэ елъэIуащ Ашхабад 1948 гъэм къыщыхъуа щIы хъейм хэкIуэдахэм папщIэ. Литургие нэужьым дунейм ехыжахэм папщIэ Тхьэ елъэIуащ. ТхьэлъэIум цIыху щэ бжыгъэхэм зыкърагъэхьэлIащ. ЕкIуэлIапIэм кIуэхэм папщIэ шэджэгъуашхэ къызэрагъэпэщащ.
Члисэр Ашхабад и Никольскэ кхъэм и Iэгъуэблагъэм щыIэщ. Абы щIалъхьащ 1948 гъэм жэпуэгъуэм и 6-м къэхъуа щIы хъейм хэкIуэдахэм ящыщ куэд.
«Дунейм ехыжахэмрэ Ашхабад зэфIэгъэувэжыным зи къару хэзылъхьахэмрэ папщIэ Тхьэ нобэ делъэIунщ. Гузэвэгъуэм деж чристэн лъагъуныгъэр, гущIэгъур, гуапагъэр къыдогъэлъагъуэ. Фэбжь зыгъуэтахэр икIи ди къалэр зэфIэгъэувэжыным зи къару езыхьэлIахэр тщыгъупщэнукъым», - жиIащ щихънагъ Феофилакт.
ТхьэлъэIу нэужьым Тыркуменистаным и щоджэнхэм я пастыр конференцэ екIуэкIащ, Патриаршествэр зэрызэфIагъэувэжрэ Урыс Чристэн Члисэр зэхэзехуэн зэращIрэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу. Унафэ ящIащ екIуэлIапIэм и блынхэм конференцэр зытеухуам, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэм ухэзыгъэгъузэ тхыгъэхэр кIэралъхьэну, Урыс Члисэм Тхьэм папщIэ бэлыхь зрагъэшэчахэмрэ гуэныхьхэр зыIуэтэжахэмрэ Тхьэ хуелъэIуну.
ИужькIэ щоджэн нэхъыщхьэм умэхъын щIын къулыкъур дригъэкIуэкIащ Арзумановхэ Павелрэ Натальерэ я унагъуэм къыщалъхугъащIэ Елисаветэ. Павел Байрамали къалэм щихъ Алексей и цIэр зезыхьэ члисэм щиунафэщIщ. Щихънагъыр Елисаветэ ехъуэхъуащ узыншагъэ иIэну, щоджэным и унагъуэм Тхьэр къыдэIэпыкъуну.
А махуэм щихънагъ нэхъыщхьэмрэ щоджэнхэмрэ Ашхабад къыщыхъуа щIы хъейм хэкIуэдахэм я фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ. А махуэм и пщыхьэщхьэм щихънагъ Феофилакт IущIащ Урысей Федерацэм и лIыкIуэу Тыркуменистан республикэм щыIэ Блохин Александр.

2017 гъэм жэпуэгъуэм и 7-м Пастыр нэхъыщхьэм тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Тхьэм и Анэм и «Взыскание погибших» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ члисэ Дашогузэ (Ташауза) къалэм дэтым. ТхьэлъэIу нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэр екIуэлIапIэм кIуэхэм епсэлъащ.
А махуэм щихънагъ Феофилакт щыIащ Куня-Ургенч щIыналъэм. Абы и Iэгъуэблагъэм щеплъащ Курыт лIэщIыгъуэм и фэеплъхэм икIи абы щыпсэухэм епсэлъылIащ.
Жэпуэгъуэм и 8-м тхьэлъэIу литургиер щихънагъым щригъэкIуэкIащ Ашхабад и Никольскэ члисэм. Щихънагъым тхьэлъэIум хыхьэу Александро-Невскэ члисэм къулыкъу щызыщIэ Артаров Олег иподиакон къулыкъур хуигъэфэщащ. 
Литургие нэужьым абы хэтахэм иратащ махуэшхуэм ирихьэлIэу ягъэхьэзыра пловыр. Тыркуменистаным и члисэхэм жыджэру екIуалIэхэм щихънагъым тыгъэ
хуищIащ щоджэн нэхъыщхьэм и щIыхь тхылъхэр.
А махэум Пастыр нэхъыщхьэм игъэнэхуащ екIуэлIапIэм и унэ щоджэнхэм я унагъуэхэр къыщыувыIар. Щоджэн нэхъыщхьэр унагъуэхэм ехъуэхъуащ абы щытыншыну. А махуэм тхьэлъэIу щихънагъ Феофилакт щригъэкIуэкIащ Ашхабад и Александро-Невскэ члисэм.
Зэгухьэныгъэхэмрэ екIуэлIапIэхэмрэ кIуэурэ, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм епсэлъылIэурэ, щихънагъ Феофилакт Патриарх Кирилл и псалъэхэр яхихьащ. 
Урыс Члисэм и унафэщIым литургие нэужьым Ташкент и Успенскэ члисэ зэхуэхьэсам щыжиIащ Тыркуменистаным кIуэну зэригугъэр, зэгъусэ тхьэлъэIу абы
щыпсэухэм иджыблагъэ ядригъэкIуэкIыну.

Просмотров: 1167

Поделиться