Зи узыншагъэм къимыхьхэр щIыналъэ лъапIэм Тхьэ щелъэIуну Архыз Ликым дэкIащ

«Преображение» духовнэ-узэщIыныгъэ клубым хэт зи узыншагъэм къимыхьхэр Архыз Ищхъэрэм и лъапIэныгъэхэм кIуащ, Ставрополь епархием и пресс-IуэхущIапIэм жэпуэгъуэм и 10-м хъыбар къызэритамкIэ.
Ар къызэригъэпэщащ Преображение члисэм и социальнэ IуэхущIапIэм. Троицэ махуэшхуэм ирихьэлIэу екIуэлIапIэм къызэригъэпэща псапэ Iуэхум къыхэкIа ахъшэмкIэ ар къехъулIащ.
Зэхыхьэм хэтхэм, япэ махуэм я гъусащ Преображенскэ екIуэлIапIэм и клирик къардэн Кузьменкэ Михаил, Христос и Наскальнэ Ликым дэкIащ. Нэхъыбэм лъапIэныгъэм я щыпэкIуэт. ИужькIэ клубым хэтхэм папщIэ Архыз Ищхъэрэ къалэм и алан члисэжьхэм къыщызэрагъэпэщащ зыплъыхьакIуэ. Члисэхэм языхэзым зэгъусэ тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ.
Зэхыхьэм хэтхэр зэпсэлъылIащ, уэрэдхэр зэдыжаIащ пщыхьэщхьэм, Iэпэтэрмэшыр къагъэсэбэпу, зи тхьэкIумэ зэхимыххэмрэ зи бзэ мыпсалъэхэмрэ. ЕтIуанэ махуэм, щIыналъэ лъапIэм кIуахэр Къэзакъ псыкъелъэм щыIащ, Архыз къуажэм, итIанэ кIапсэкIэ дэкIащ бгым. МахуитIыр Тхьэ елъэIуу ягъэкIуащ. Зи узыншагъэм къимыхьхэр гугъуехьхэм пхыкIащ.

Просмотров: 1031

Поделиться

VK:39834