Сурэт гъэлъэгъуэныгъэм фыдогъэблагъэ

2017 гъэм жэпуэгъуэм и 15-м, сыхьэт 12:00-м, Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и щIалэгъуалэ центрым (Соборнэ уэрам, 1 А) къыщызэIуахынущ «Фотолетопись Благословенного Кавказа» сурэт гъэлъэгъуэныгъэр икIи абы щызэхалъхьэжынущ сурэттеххэм я зэхьэзэхуэм кърикIуахэр. Абы хэтынущ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт. Гъэлъэгъуэныгъэм фыдогъэблагъэ.

Просмотров: 1428

Поделиться