Щихъ Тихон и фэеплъыр Курджиново къуажэм ягу къыщагъэкIыжащ

2017 гъэм жэпуэгъуэм и 9-м пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щекIуэкIащ Курджиновэ къуажэм и Свято-Тихоновскэ члисэм. Къуажэдэсхэм я гъусэу, хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, тхьэлъэIу литургием хэтащ Черкесск къикIыу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну къэкIуахэр.
Зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ хьэщIэхэмрэ захуигъэзащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений.
ТхьэлъэIум хэтхэм абы пастыр нэхъыщхьэ, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм теухуа и хъуэхъур ялъигъэIэсащ. ТхьэлъэIу нэужьым псори псапэ шэджэгъуашхэм ирагъэблэгъащ.

Просмотров: 1042

Поделиться