Щоджэныр Нэхъыжьхэм я махуэм ветеранхэм ехъуэхъуащ

Нэхъыжьхэм я махуэм ирихьэлIэу Греческэ къуажэм жьы хъуахэр ирагъэблэгъащ ЩэнхабзэмкIэ унэм. Абыхэм фIэхъускIэ зыхуагъэзащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн Пронь Алексей, къуажэ администрацэм и лIыкIуэхэм, клубым и лэжьакIуэхэм. Пенсионерхэм я пащхьэм уэрэдрэ къафэрэ щагъэлъэгъуащ сабий гупхэм ящыщхэм. Пшыхьыр къафэрэ Iэнэ берычэткIэ зэхуащIыжащ.

Просмотров: 909

Поделиться