Архиепископ Феофилакт, Ортаазия митроплия округну Синодуну кенгешине къошулду

Ортаазия митрополия округну Синодуну къачхы кенгеши быйыл октябрны 3-де епархияны Дин –административ аралыгъында болуб етдю. Ары, Орус Православ Клисаны Туркменистанда Патриархлы приходларыны болджаллы тамадасы Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Душанбе бла Таджикистанны епископу Питирим, Бишкек бла Къыргъызстанны епископу Даниил къоулгъан эдиле. Ол кенгешге, Ортаазия митрополия округну тамадасы Ташкент бла Узбекистанны митрополити Викентий башчылыкъ этген эди. Анда епархияны хар бир округуну джашау болуму джазылгъан 17 журналгъа къарадыла. Анда баш темала, Орус Православ Клисагъа къатылыкъ этилгенли 100 джыл толгъаны эмда сентябрны 29-дан октябрны 2-не дери Москва бла бютеу Эресейни Сыйлы Патриархы Кириллни келгени болдула.
«Быйыл эм баш иш- христианла бла Орус Православ Клисагъа сюргюн, къатылыкъ этилгенине джюз джыл толгъаныды,-деб чертди митрополит Викентий.- Ол бизге бек бушуу, къыйын затды, биз аны епархиялварыбызда сагъыннганлай турабыз-конференцияла да кермючле да эмда ол заманладан материалланы да тинтиуле болгъандыла. Кесибизни сезимибизни бу тарих магъаналы ишге айтыргъа белгилерге бек керек эди бизни Ортаазия митрополия округга- аны бла эди Москва бла бютеу Эресейни Сыйлы Патриархы Кириллни да Ташкент епархиягъа келгени. Ол бизни епархияны джашауу бла шагърей болгъан эди эмда ол биз оюм этгенден бизни епархия бажаргъан ишлеге разы болгъан эди. Мен сагъыш этгенден, ол адамны келгени бизни мындан ары да этерик ишлерибизге учундурлукъду. Аны бла тилеген эдик Сыйлы Патриархдан  разылыкъ, бизни этген ишлерибиз Патриархны да кесибизни да къуандырырча. Аны эсеби бизни Ортаазия митрополия округда ийманны скълау бла къатлаугъа магъана береди». Кесини сезюнде Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, митроаполит Викентийге, Сыйлы Патриарх Кириллге, Ораазия митрополия округну аралыгъы Узбекистаннга келгени ючюн разылыкъ айт деб тиледи. «Аны сыйлылыгъыны сезлерин келтирирге излеме. Ол Сизни епархияны ишин башха епархиялагъа юлгюге салгъанды, былайда, клисала ишлеуде, христиан джамагъатха болушлукъ этиуде кърал дараджада байламлылыкъ джюрютюледи. Сыйлы Патриархны ма ол сезлери да учундурлукъдула, Сиз тюз айтхансыз,Орта Азияда клиса джашауну айнытыргъа». Джыйылгъан округну архипастырларыны атындан архиепископ Феофилакт, быйыл октябрны 4-де белгилеген владыка митрополитни туугъан Кюню бла алгъышлады.

Просмотров: 1106

Поделиться