Щихънагъ Феофилакт хэтащ Азие курыт митрополичье округым и Синодым и зэIущIэм

Азие Курытым и Синодым и бжьыхьэ зэIущIэр 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 3-м щызэхэтащ епархием и Духовнэ-административнэ центрым. Абы хэтащ епархием и щоджэн нэхъыжь псори: Псыхуабэ, Черкесск епархием и архиепископ, Тыркуменистаным и Патриаршэ екIуэлIапIэхэр пIалъэкIэ зезыгъакIуэр, Душанбинскрэ Таджикистанскрэ я епископ Питирим, Бишкекскрэ Кыргызстанскрэ я епископ Даниил. ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ Азие Курыт митрополичье округым и Iэтащхьэ митрополит Викентий.
Журнал 17-м хэплъащ, епархием и къэхъугъэ нэхъыщхьэхэр къыщыхьауэ. Темэ нэхъыщхьэ хъуахэщ Урыс Чристэн Члисэр зэхэзехуэн зэращIрэ илъэси 100 зэрырикъур, Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл Ташкент епархием фокIадэм и 29-м щыщIэдзауэ жэпуэгъуэм и 2 пщIондэ зэрыщыIар.
«Мы гъэм и къэхъугъэ нэхъыщхьэ хъуащ – чристэнхэр, Урыс Чристэн Члисэр зэхэзехуэн зэращIрэ илъэси 100 зэрырикъур, - къыхигъэщащ митрополит Викентий. – Ар дэркIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэщ икIи епархиехэм дигу къыщыдгъэкIыжащ – конференцэхэр, гъэлъэгъуэныгъэхэр, а къэхъугъэхэм теухуа къэхутэныгъэхэр едгъэкIуэкIащ. Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл Ташкент епархием къызэрыкIуами мыхьэнэшхуэ иIэщ. Ди лэжьыгъэхэм абы зыхигъэгъуэзащ икIи арэзы техъуащ ди епархием и Iуэхухэм. Абы дяпэкIи лэжьыгъэм нэхъ дытригъэгушхуэнущ».
Псыхуабэ, Черкесск епархием и архиепископ Феофилакт митрополит Викентий зыхуигъэзащ Патриархым фIыщIэ хуищIыну Узбекистаным зэрыщыIам папщIэ, Азие курыт митрополичье округым.
Зэхуэса пастыр нэхъыщхьэ псоми я цIэкIэ архиепископ Феофилакт митрополитым и махуэмкIэ ехъуэхъуащ. Ар игъэлъэпIащ 2017 гъэм жэпуэгуъэм и 4-м. 

Просмотров: 1107

Поделиться