«Дыгъэпс къалэм» и махуэр игъэлъэп1ащ

2017 гъэм жэпуэгъуэм и 4-м илъэситI ирикъуащ зи узыншагъэм къимыхь сабийхэмрэ щ1алэгъуалэмрэ щыдэ1эпыкъу «Дыгъэпс къалэ» Центрыр. Абы и пэ къихуэу центрым гуф1эгъуэ зэхыхьэхэр щрагъэк1уэк1ащ. Махуэшхуэм хэтащ центрым и нэ1эм щ1эт ныбжьыщ1эхэр, абыхэм я адэ-анэхэр, анэшхуэхэр. «Дыгъэпс къалэм» и махуэшхуэмк1э ехъуэхъуну къэк1уащ волонтёрхэр, ныбжьэгъухэр, «Добрые сердцем» зэгухьэныгъэм щыщхэр. Зэхуэсахэм я пащхьэм къыщыпсэлъащ Ессэнт1ыгу къалэм Тхьэм и Анэм и
«Всех скорбящих Радость» тхьэнапэм и ц1эр зезыхьэ сымаджэщ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Стацюк Алексий. Центрым и унафэщI Земцевэ Екатеринэ утыку кърихьащ «Сборник лучших социальных практик Северо- Кавказского Федерального округа» тхылъыр. Абы хагъэхьащ Псыхуабэ епархием и «Дыгъэпс къалэ» проектыр. Адэ-анэхэм я ц1эк1э ф1ыщ1э ищ1ащ Излегощинэ Еленэ, центрым теухуа усэ зытхам. Апхуэдэу зэ1ущ1эм зыкъыщагъэлъэгъуащ «Золотое руно» ц1ыхубэ ансамблым хэтхэм, «Призвание» ц1ыхубэ ансамблым и артист ныбжьыщ1хэм, «Дыгъэпс къалэм» и волонтёрхэм. Махуэшхуэ концерт нэужьым ныбжьыщ1эхэм аниматорхэр къапэплъэрт я нэгу зрагъэужьыну. Псори шхап1эм ирагъэблэгъащ.

Просмотров: 1004

Поделиться