Зеленчук хэкIуэда станицэдэсхэм фэеплъ къыщыхузэIуахащ

Мы махуэхэм Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений хэтащ Зеленчукскэ станицэм щыпсэухэм ящыщу Кавказ Ищхъэрэр нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къыщаухъуреихьам хэкIуэдахэм хуаухуа фэеплъыр къыщызэIуахым. Абы щыгъуэм цIыху 200-м щIигъу яукIащ.
Зеленчукскэ станицэм и курыт еджапIэ №1-м и еджакIуэхэр; КъШР-м и ЦIыхубэ зэхуэсым (Парламентым) и депутат Чотчаевэ Розэ,; «Дети войны» зэгухьэныгъэм и унафэщI Акименкэ Иван; Афган зауэм и ветеранхэм я советым и унафэщI Хомяковэ Ольгэ; Зеленчукскэ станицэм и курыт еджапIэ №1-м тхыдэмкIэ и егъэджакIуэ Старокожевэ Ольгэ, нэгъуэщIхэри пэкIум хэтащ. Зеленчукскэ станицэм щыпсэу Плетневэ Матронэ а зэманым и нэгу щIэкIа къэхъугъэ шынагъуэхэм къытеувыIащ.
ПэкIум хэтхэм жаIащ Кавказым зэрыщIэзэурэ илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу бэлыхь хэхуахэм я къупщхьэхэр аргуэру щIалъхьэжыну зэрыщыгугъыр, абыхэм я фэеплъыр зэращымыгъупщэнур.

Просмотров: 1099

Поделиться