Етхуанэ Губин къеджэныгъэхэм фыдогъэблагъэ

Къэзакъ щэнхабзэм и зэпеуэ-фестиваль зэIуха, Губин Андрей Терентий и къуэр (1927-1992) къызэралъхурэ илъэс 90 зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэщым и положенэр.
ЩрагъэкIуэкIынур: 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 27-м.
ЩрагъэкIуэкIыну зэманыр:
10:30-11:00 – Зэхыхьэм хэтхэр ирагъэблагъэ, ятх, я хэщIапIэм щIагъэтIысхьэ.
11:00-14:00 – Фестиваль-зэпеуэм хэтынухэр къыхах.
14:00-15:00 – Зыщагъэпсэху (щышхэ) пIалъэ.
15:00-17:00 – Гала-концерт. Фестивалым хэтхэр ягъэпажэ.

ЩрагъэкIуэкIынур: Минеральные Воды Железнодорожник къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм.

Фестивалыр къыхэзылъхьахэм я мурадхэмрэ къалэнхэмрэ:
Къэзакъ щIалэгъуалэр гъэсэн, къэзакъ щэнхабзэм зегъэужьын, щIэблэр тэрч къэзакъхэм я хабзэхэм щIэпIыкIын, Губин Андрей и творчествэм хэгъэгъуэзэн, къэзакъ тхыбзэм и тхыдэр зытхыжам, и тхыгъэхэм егъэджэн.

Фестивалыр къызэзыгъэпэщахэр: 
Псыхуабэ, Черкесск епархие; Тэрч къэзакъ зэгухьэныгъэ; «Терское общество любителей старины» фондым.

Зэпеуэм хэтхэм хуагъэувыр:
Фестивалым щIалэгъуалэ самодеятельнэ гупхэр хэтщ. Фестивалым хэтыну зи гупыжхэм Приложенэм къыщыхьа тхылъым хуэдэ tolks20I5@mail.ru пощтым ягъэхьын хуейщ. Фестивалыр къызэзыгъэпэщахэм абы хэтынухэр ятх.

Зэпеуэм и унэтIыныгъэхэр:
1. Видеонэтын «По местам казачьей истории» (дакъикъиблым нэблагъэ);
2. «Творческое наследие А. Т. Губина» темэмкIэ реферат (дакъикъиблым щIимыгъуу);
3. Губин А. Т. и тхыгъэхэм къытращIыкIа театр теплъэгъуэ (дакъикъэ 20-м нэблагъэ).
4. Литературно-музыкэ композицэ (дакъикъи 5-м фIэмыкIыу).
5. Тэрч уэрэд (фонограммэр е езыхэм ятхыжа уэрэдхэр къагъэсэбэпыркъым).

Зэпеуэм кърикIуахэр щызэхалъхьэж, текIуахэр щагъэпажэ:
КъэпщытакIуэ гупым хохьэ зэпеуэр къызэзыгъэпэщахэр, сценэ IэзагъэмкIэ е нэгъуэщI Iуэхугъуэхэм хуэIэзэу ирагъэблэгъахэр (къызэгъэпэщакIуэ комитетым и арэзыныгъэкIэ). КъэпщытакIуэ гупым дэтхэнэ зыми я зэфIэкIыр къалъытэ балли 10-м нэблагъэкIэ.

Дэтхэнэ зы унэтIыныгъэми къэпщытакIуэ гупым увыпIи 3 щагъэув. Гала- концертым абы щытекIуахэр хагъэхьэнущ.
Зэпеуэм хэта псоми щIыхь тхылъхэр иратынущ.
Фестивалым щытекIуэхэм щIыхь тхылъхэмрэ саугъэт лъапIэхэмрэ иратынущ.
Зэхьэзэхуэм пщIэншэу хэтынухэщ.
Зэпеуэр къызэзыгъэпэщахэм абы хэтынухэр ягъэшхэнущ.

Просмотров: 1744

Поделиться