Архиепископ Феофилакт, иерей хиротония бардырды

Быйыл сентябрь айны 10-да Пятидесятницаны 14 –чю Ыйыгъында, Пятигорске бла Черкесскении архиепископу Феофилакт,Пятигорскени Спасс ара клисасында Дин къуллукъ бардырды. Архиерейгетдин къуллукъьболушлукъну клисаны клириклери этдиле. Дин къуллукъну кезюуюнде Архипастырь, Нарсанада Никольский клисаны диакону Калинин Евгенийге иерей дараджа берди. Адетдеча литургияны аллы бла Евгений бабас кесини юсюнден къысха хапар айтды.Сыйлы Китабдан окъугъандан сора Владыка, Пятигорскени Спасс клисасыеымклириги Роткин Анатолийни ғ- джыллыгъы бла алгъышлаб, Архиерейли грамота берди. Андан сора ара клисаны Джаш телю аралыгъында, адетдеча хар ыйых кюн бардырылыучу Архиерейнииджамагъат бла тюбешиую болуб етдю.

Просмотров: 1412

Поделиться