Щоджэныр хэтащ «Межконфессиональный диалог» клубым и зэIущIэм

Мы махуэхэм Псыхуабэ къэрал университетым щекIуэкIащ Курбан-байрам махуэшхуэм ирихьэлIэу студент-теологхэм я зэIущIэ. Зэхуэсахэр ирагъэдэIуащ муслъымэн диным итхэм нэхъ пасэу къурмэн ящIу зэрыщытам, щIалэгъуалэм я деж экстремизм къыщымыгъэхъуным.
Студентхэм я пащхьэм къыщыпсэлъащ Псыхуабэ мэжджытым и имам Магомедов Магомедсаид (ПГУ-м и доцент, филологие щIэныгъэхэм я кандидат),

Кисловодск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн нэхъыжь Сахно Андрей, Ставрополь крайм и муфтийм и дэIэпыкъуэгъу Ибрагимов Мурад (ПГУ-м и
доцент, филогие щIэныгъэхэм я кандидат), ПГУ-м къэрал-конфессие зэхущытыкIэхэмкIэ и Институтым и унафэщIым и къуэдзэ Осипов Станислав (доцент, философие щIэныгъэхэм я кандидат) жылагъуэ, социальнэ IуэхухэмкIэ, жылагъуэм, СМИ-м хуаIэ зэпыщIэныгъэхэмкIэ къудамэм и унафэщI, теолог- психолог Хидирбаевэ Ахгюль.
Зэхыхьэр къыщызэIуихым, Ибрагимов Мурад студентхэм гу лъригъэтащ апхуэдэ зэхыхьэр зэрыщIэщыгъуэм, дин зэмылIэужьыгъуэхэм итхэр зэгурыIуэу зэрыщызэпсалъэр, я дин махуэшхуэхэр зрагъэпщэну Iэмал зэраIэр.
Дин зэмылIэужьыгъуэхэм ехьэлIа я Iуэху еплъыкIэхэр зэрагъапщэу, щIалэгъуалэр дин, экстремист гупхэм хэшэным теухуауэ щыIэ Iуэху еплъыкIэхэм, зэIумыбзхэм я гугъу щащIым, ахэр къыщахутэм, лекцэ къеджэхэр къытеувыIащ нэхъыбэу апхуэдэхэм хашэфыр зи диным и лъабжьэм щымыгъуазэхэр зэрыарар. Хидирбаевэ Ахгюл тепсэлъыхьащ экстремист гупсысэкIэр социальнэу  хуэмыщIа щIалэгъуалэм зэрахуэлъэр. Радикализмым и гъуэгур – щIэныгъэншагъэщ. Дин еплъыкIэхэр пхэнжу къызэрагъэлъагъуэрщ иджырей динхэр Iуэху мыщхьэпэу къыщIалъытэм и щхьэусыгъуэр.
ЗэIущIэр и кIэм щынэблагъэм студентхэм ехъуэхъуащ къыхаха IэщIагъэм я зэфIэкIхэр къыщагъэлъэгъуэну, Кавказым щыпсэу лъэпкъхэр гупсысэ
мыщхьэпэхэм пэIэщIэ щIынымкI зэкъуэувэнуи къыхураджащ.

Просмотров: 997

Поделиться