Джуаблы православ динчи Нарсаначыланы шахарны Кюню бла алгъышлады

Быйыл сентябрь айны 9-да Нарсана курорт-шахар кемини 214 джыллыгъын белгиледи. Аны бла байламлы, «Кисловодск-город твоей мечты!» деген ат бла шахарны къауум площадкаларында къуанч мероприятияла болуб этдиле. Къуанчны аллын сабий творчество коллективлери ачдыла. Шахарны джамагъаты бла къонакъларына, ачыкъ иворчество конкурсда хорлагъан Эресейниикомпозиторларвны Союзуну члени Агабабова Елена джазгъан Гарсаны гимнин теджедиле. Аны Рахманинов атлы музыка сабий школну сохталары джырладыла. Джамагъатны бу джарыкъ байрам бла шахарны Кюню бла аны башчысы А.В. Курбатов,Думаны председатели Л.Н. Волошина, шахарны православ дин аралвгъы бла Къарачай-Черкесияны муфтийи Бердиланы Исмаил хаджи алгъышладыла. Нарсана округну православ клисаларыны джуаблы динчиси ,
Никольский клисаны тамадасы протоирей Знаменский Иоанн, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны разылыгъын айтыб, джыйылгъанланы байрам бла алгъышлаб.  Шахарны айбатлыгъынамуллу эс белгени юсюн аны башчысы Александр Курбатовгъа разылыгъын билдирди. Джуаблы динчи, нарсаначыланы барына да кесигизни гитче Ата джуртугъузну патриотлары болугъуз, туугъан шахарвгъызны сыйын ашхы ишлеригиз бла келтюрюгюз деб багъвшлау этди. Шахарны джакъчысы, Николай Чудотворец шыцыхны эсгертмесини къатында Курорт бульварда, Мендельсонну маршыны макъамлары бла шахарчыла ол кюн некях этген юч юйдегини алгъышладыла. Протоирей Знаменский Иоанн, джангы юйдегилени къурагъанланы алгъышлаб, некяхны джакъчылары Муромскийле Петр бла Феврония шыйыхланы иеоналарын бериб, юйдеги къурауда бютеу юйдегилеге Аллахдан болушлукъ тиледи. Православ динчи былай эсге салды, юйдеги деген джандетни бу джерде бир кеснкчигиди, ол себебден бир-биринге иги болугъуз, бир-биринги сыйлай билигиз , ол Аллахдан келген уллу саугъаны сакълай билигиз. Бу байрамда Нарсананы джашауунда эм магъаналы иш- белгили кърал эмда культура къуллукъчу Ребров Алексей Федоровични атын джюрютюрюк скверни ачылыуу болду.Мероприятияны аллын
театр халда джарашдырвлгъан представлениядан башладыла, ол онтогъкзунчу емюрню тарих джаны бла болгъан ишни кергюздюле. Кесини алгъыш сезюн, Ставрополь крайны губернатору В.В. Владимиров да айтды. Кесини сезюнде, шахарны башчысы, шахарны курорт зонасын айнытыргъа уллу къыцын салгъаны ючюн, Совет Федерацияны Председатели В.И. Матвиенкогъа разылыгъын билдирди. Джуаблыиправослав динси, нарсана паркныттамалын салгъан, КМВ,ны биринчи тарихчиси кавказ къазауатлада да болгъан А.Ф. Ребровну эсгертмесине нюр салгъан адетни этди. Бусагъатда джангы скаерни джеринде, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны разылыгъы бла эмда шахар башчы Курбатов Александрны болушлугъу бла, А.Ф. Ребров ишлеген, Аллахны сюйген къулларыны бири Алексий шыйыхны сыйына аталгъан алаша клисаны джангыдан ишлеу алгъын тюрсюне келтириу барады. Аны бла бирге , 1823-чю джыл ишленнген краеведни тарих юйюн джангыдан ишлерге мурат барды.

Просмотров: 1377

Поделиться