Благочиннэр Кисловодск къалэм дэсхэм ехъуэхъуащ къалэм и махуэмкIэ

2017 гъэм фокIадэм и 9-м Кисловодск къалэ-зыгъэпсэхупIэм и илъэс 214-р игъэлъэпIащ. Абы и щIыхькIэ къалэм и утыку зыбжанэм щекIуэкIащ «Кисловодск – город твоей мечты!» къыхуеджэныгъэм щIэт гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр.
Махуэшхуэ марафоныр къызэIуахащ сабий творчествэхэмкIэ гупхэм. Къалэ- зыгъэпсэхупIэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ Кисловодск и гимным ирагъэдэIуащ. Ар итхащ Урысейм и Композиторхэм я зэгухьэныгъэм хэт, зэпеуэ зэIухам пашэ щыхъуа Агабабовэ Еленэ. Ар игъэзэщIащ Рахманиновым и цIэр зезыхьэ сабий музыкэ школым и гъэсэнхэм я хорым.
Къалэдэсхэм фIэхъус гуапэ ярихащ икIи къалэм и махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ Кисловодск къалэ-зыгъэпсэхупIэм и и Iэтащхьэ Курбатов Александр, Думэм и унафэщI Волошин Л.Н., къалэм и чристэн щоджэнхэмрэ Къэрэшей- Шэрджэсым и муфтий Бердиев Исмэхьил-хьэжырэ. 
Кисловодск округым и чристэн члисэхэм я благочиннэ, Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт къыбгъэдэкI хъуэхъур зэхуэсахэм лъигъэIэсащ икIи махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ, фIыщIэ хуищIащ къалэм и Iэтащхьэ Курбатов Александр федеральнэ зыгъэпсэхупIэм зегъэужьынымкIэ зэфIигъэкI лэжьыгъэхэм папщIэ. Благочиннэм кисловодскдэсхэр къыхуриджащ я Хэкур фIыуэ ялъагъуну, къалэм и щIыхьыр нэхъри яIэтыну, гуапагъэ ящIэну.
Курорт бульварым, щихъ Николай и цIэр зезыхьэ фэеплъым деж, Мендельсон и маршым щIэту, хьэщIэхэр IущIащ зи нэчыхьыр ятхыну гупхэм. Щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн щIалэгъуалэм ехъуэхъуащ, унагъуэм и хъумакIуэ Муромскхэ Пётррэ Февронийрэ я тхьэнапэхэр тыгъэ яхуищIащ, унагъуэ яухуэнымкIэ Тхьэр къадэIэпыкъуну захуигъэзащ. Щоджэным ягу къигъэкIыжащ унагъуэр щIыналъэм и Iыхьэу зэрыщытыр икIи зи нэчыхьыр езыгъэтхынухэм ехъуэхъуащ шыIэ яку дэлъыну, лъагъуныгъэр ягъэбэгъуэну, Тхьэм и тыгъэу ялъытэу.
Махуэшхуэм пащащ Кисловодск къалэм и гъащIэм мыхьэнэшхуэ щызиIэ  IуэхукIэ – къэрал, щэнхабзэ лэжьакIуэ Ребров Алексей и цIэр зезыхьэ сквер къызэIуахри. Зэхыхьэр театр теплъэгъуэ кIэщIкIэ ирагъэжьащ, XVIII лIэщIыгъуэм и тхыдэ къэхъугъэр уи нэгу къыщIигъэхьэу.
ХъуэхъукIэ захуигъэзащ Ставрополь крайм и губернатор Владимиров В. В. Къалэм и Iэтащхьэм и псалъэм къыхигъэщащ ФедерацэмкIэ советым и унафэщI Матвиенкэ В. И. фIыщIэ зэрыхуищIыр, къалэм и зыгъэпсэхупIэм и зыужьыныгъэмкIэ къазэрыдэIэпыкъум папщIэ. Благочиннэм игъэнэхуащ Кисловодск хадэр зыухуа, КМВ-м и япэ тхыдэдж, Кавказ зауэхэм хэта Ребров Александр и фэеплъыр икIи Кисловодск и паркыр зыухуам папщIэ Тхьэ елъэIуащ. Мы зэманым скверым и Iэгъуэблагъуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ, Курбатов Александр и дэIэпыкъуныгъэкIэ, щихъ Алексий и цIэр зезыхьэ члисэ цIыкIу яухуэ, Ребров Александр 1823 гъэм иухуауэ щыта икIи лъахэхутэр щыпсэуа унэр къагъэщIэрэщIэжыну я мурадщ.

Просмотров: 1378

Поделиться