Щихънагъ Феофилакт Псыхуабэ и Никольскэ члисэм и япэ мывэр игъэтIылъащ

2017 гъэм фокIадэм и 9-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт Псыхуабэ къалэм и «Белая Ромашка» хьэблэм деж Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ члисэм деж япэ мывэр щигъэтIылъащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Псыхуабэ и члисэхэм я щоджэнхэм. Зэхыхьэр ирагъэжьащ къалэм и махуэм ехьэлIа IуэхугъуэкIэ. Зэхуэсым хэтащ УФ-м и Президентым и Полпредым и аппаратым и лIыкIуэ Надытко Евгений, Псыхуабэ и Iэтащхьэ Травнев Лев, Ставрополь крайм и Думэм и депутат Аргъэщокъуэ Валентин, къалэм и Думэм и унафэщI Похилько Людмилэ, Псыхуабэ къалэм и къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Пономарёв Владимир къэзакъхэм щIыгъуу, Псыхуабэ и вузхэм я ректорхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, лъэпкъ хэхэсхэм я лIыкIуэхэр, хьэблэм щыпсэухэр.
Мывэр ягъэтIылъыным и пэ къихуэу Iэгъуэблагъэр ягъэкъэбзащ. Псы зэрыт кумбхэр якудащ, гъуэгу метр зэбгъузэнатIэ 4000 тралъхьащ, сабийхэм папщIэ утыкур зыхуей хуагъэзэжащ, пхъэнкIий идзыпIэрэ тетIысхьэпIэу 18 ягъэуващ, спортымрэ зыгъэпсэхупIэмрэ щIыпIэхэр хухахащ. ЗауэлI щIыхьым и фэеплъыр зэрагъэпэщыжыну къапэщылъщ.
Члисэм и япэ мывэр ягъэтIылъыным и пэ къихуэу журналистхэм Пастыр нэхъыщхьэр щаIущIам къалэм и унафэщIхэм фIыщIэ яхуищIащ абы щыпсэухэр зыхуэныкъуэхэм гулъытэ зэрыхуащIым папщIэ, чристэн фIэщхъуныгъэ зиIэхэри хыхьэу. Щихънагъым къызэрыхигъэщамкIэ члисэм щылэжьэнущ Муромскхэ Пётррэ Февронийрэ я цIэр зезыхьэ центр, унагъуэ щIалэхэм щыдэIэпыкъуу.
Ухуэныгъэм папщIэ ахъшэ зэхэдзэ къызэзыгъэпэщыну попечительскэ совет къэунэхуащ. Члисэр жылагъуэм я мылъкукIэ яухуэнущ. Псыхуабэ и Iэтащхьэ Травнев Лев, мывэр щагъэтIылъыну щIыпIэр къыщыхихым къыхигъэщащ члисэмрэ паркымрэ къалэдэсхэр зэрызэкъуагъэувэнур, хьэблэм щыпсэухэм щIыпIэр къызэрыхахар.
ТхьэлъэIу нэужьым щоджэн нэхъыщхьэр, щоджэнхэр, Псыхуабэ щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ жыгхэр ягъэтIысащ. ЖыгыщIэ 50 ягъэтIысащ.

Просмотров: 1438

Поделиться