Кисловодск къэзакъхэм тхьэрыIуэ ящIащ дзэр къыщызэрагъэпэща махуэм

2017 гъэм фокIадэм и 7-м, щихъ апостол Варфоломей и фэеплъ махуэм, Тэрч къэзакъыдзэм егъэлъапIэ дзэр къыщызэрагъэпэща махуэр. Хабзэ зэрыхъуауэ а махуэм къэзакъхэм тхьэрыIуэ ящI Тхьэмрэ Хэкумрэ хуэпэжыну. А махуэм и щIыхькIэ Кисловодск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн фIыщIэ тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ. Зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым округым и гупым хэт, къалэм и къэзакъ зэгухьэныгъэм и къэзакъихым тхьэрыIуэ ящIащ.
ТхьэрыIуэм къеджащ Кисловодск къалэм и къэзакъ зэгухьэныгъэм и штабым и унафэщI есаул Семенов Александр. ИужькIэ къэзакъхэм Жорымрэ Инджылымрэ я пащхьэм Хэкум, Чристэн Члисэм, къэзакъхэм хуэпэжыну, къулыкъу хуащIэну, къэзакъ хабзэхэр яхъумэну тхьэрыIуэ ящIащ.
ТхьэрыIуэ зэращIамкIэ къэзакъхэм ехъуэхъуу, благочиннэм ягу къигъэкIыжащ фIэщхъуныгъэ зимыIэ къэзакъыр зэрымыкъэзакъыр. Щоджэным тхьэрыIуэ зыщIахэр къыхуриджащ тхьэмахуэ, махуэшхуэхэм ирихьэлIэу члисэм кIуэну, Христос и щэхухэм зыхагъэгъуэзэну икIи хутепсэлъыхьащ тхьэрыIуэр Тхьэм и псалъэм зэрыхуэдэм, ар къызэпыбуд зэрымыхъунум. ИужькIэ, хабзэ зэрыхъуауэ, Кисловодск къалэм и къэзакъ зэгухьэныгъэм и нэхъыжьхэм я советым и унафэщI Камышинов къэзакъхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.

Просмотров: 837

Поделиться