Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Чумаковэ Татьянэ орден хуигъэфэщащ

2017 гъэм фокIадэм и 7-м Псыхуабэ епархием и унэм и Иверскэ члисэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Урыс Чристэн Члисэм и щихъ Евфросиние и орденыр хуигъэфэщащ «Пятигорский нарзан» зыгъэпсэхупIэм и унафэщI Чумаковэ Татьянэ. Абы Iэ щIидзащ Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл.
Чумаковэ Татьянэ щехъуэхъум, Щоджэн нэхъыщхьэм къыхигъэщащ орденыр зыхуагъэфэщамрэ абы и нэIэм щIэт лэжьакIуэхэмрэ гуапагъэ куэд зэращIэр. Чумаковэр махуэ къэс псапащIэ Iуэхум хэтщ, цIыху куэдым доIэпыкъу. Члисэм абы гулъытэ хуимыщIу, ар имыгъэгушхуэу къэнакъым. Зэхуэсым зыкърагъэхьэлIащ Псыхуабэ и Думэм и УнафэщI Похилько Людмилэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэм, къэзакъхэм, журналистхэм.

ХьэщIэхэм Татьянэ псалъэ гуапэ куэд хужаIащ. Зэхуэсым хэтахэм зэгъусэу сурэтхэр зытрагъэхащ, пресс-конференцэ кIэщIи ирагъэкIуэкIащ. ИужькIэ щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт IущIащ Ставрополь крайм и ЦIыхубзхэм я совет Чумаковэр иджы зи унафэщIым хэтхэмрэ. Ахэр тепсэлъыхьащ Псыхуабэ епархиемрэ Бзылъхугъэхэм я советымрэ зэдагъэзэщIэну Iуэхухэм. ЗэIущIэм хэтащ епархием и «Анэхэм папщIэ унэ» кризис центрым и унафэщI Рубец Ларисэ.

Просмотров: 1239

Поделиться