КъегъэлакIуэхэр Черкесск гимназием и гъэсэнхэм ехъуэхъуащ

Гъэ еджэгъуэщIэм и япэ махуэр Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием хабзэ зэрыхъуауэ тхьэлъэIукIэ щрагъэжьащ. Ар иригъэкIуэкIащ гимназием и унафэщI щоджэн нэхъыжь Кузнецов Сергий. ТхьэлъэIум хэтащ Урысей МЧС-м и Управленэ Нэхъыщхьэм и унафэщI къалэнхэр зыгъэзащIэ Шарков Сергей, МЧС ГИМС-м маломернэ судхэмкIэ КъШР- м щиIэ IуэхущIапIэм и къэрал инспектор нэхъыщхьэ Денисенкэ Виктор, УФ-м и ФСБ-м и Погрануправленэм КъШР-м щиIэ къудамэм и ветеран IуэхущIапIэм и
унафэщI, подполковник Илющенкэ Александр, ЕгъэджэныгъэмкIэ центр №11-м и унафэщI Ляшовэ Еленэ, еджакIуэхэм я адэ-анэхэр. Гимназием и гъэсэнхэм хьэщIэхэр ехъуэхъуащ гъэ еджэгъуэщIэр зэрырагъэжьэжамкIэ. Гимназием и къызэгъэпэщакIуэ, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и фIэхъус псалъэр жиIащ щоджэным икIи щихънагъым игъэхьэзыра саугъэтхэр еджакIуэхэм яритащ. Шарков Сергей классым тыгъэ хуищIащ япэ къегъэлакIуэ Iэмэпсымэ – жилет.

Просмотров: 1112

Поделиться