Прохладныйде, Архиерейни ечюне аталгъан къазакъ спартакиадагъа хазырланадыла

Быйыл август айны 7-де Къабарты-Малкъарда Прохладный шахар округну администрациясында, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны ечюне аталыб барлыкъ Тертюнчю къазакъ спартакиадагъа хазырланыу бла бардырыуну юсюнден кенгеш болуб етдю. Аны шахарны башчысы Тараев Игорь бардырды. Ол тюбешиуге, Нальчик клиса окргуну джуаблы динчиси протоирей Бобылев Валентин, къазакъла бла байламлылыкъ джюрютген епархия белюмню тамадасы протоирей Фещенко
Стефан, Терк-Малка округ къазакъ джамагъатны атаманы Любуня Николай, шахарны православ динчилери эмда бардырыллыкъ мероприятиягъа джуаблыла къошулдула. Кенгешни кезюуюнде эришиуле барлыкъ спорт комплексни тинтдиле эмда къауум къурау сорууланы да сюздюле. Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны ечюне аталыб барлыкъ джаш телюню арасында Тертюнчю къазакъ спартакиада Прохладный шахарда сентябрь айны 17-де бардырыллыкъды. Спартакиаданы аллын, архиепископ Феофилактны башчылыгъы бла Николай шыйыхны клисасында Дин къуллукъдан башларыкъдыла. Эришиулеге, Пятигорске бла Черкесск епархияда район эмда шахар къазакъ джамагъатланы 18 джылдан 28 джылгъа дери къазакълары къошуллукъдула. Команда эришиуледен сора спорт комплексде спартакиадагъа къараргъа келгенлеге деб конкурсла бла эришиуле да къурарыкъдыла. Аны юсюнден http://kazakikavkaza.ru/?p=8819 деген сайтда хапарлы болургъа боллукъду.

Просмотров: 1244

Поделиться