Прохладнэм зыщыхуагъэхьэзыр щоджэн нэхъыжьым и саугъэтыр къэхьыным теухуа къэзакъ спартакиадэм

2017 гъэм шыщхьэуIум и 7-м Прохладнэ (КъБР) къалэ округым и администрацэм зэIущIэ щекIуэкIащ, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и саугъэтыр къэхьынымкIэ еплIанэ къэзакъ спартакиадэм зыхуэгъэхьэзырыным теухуауэ. Ар иригъэкIуэкIащ къалэм и Iэтащхьэ Тараев Игорь. ЗэIущIэм хэтащ Налшык члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин, епархием и къудамэм къэзакъхэм ядэлэжьэнымкIэ и унафэщI щоджэн нэхъыжь Фещенкэ Стефан, Тэрч-Малкэ округым и къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Любуня Николай, къалэм и щоджэнхэр, зэхыхьэр егъэкIуэкIынымкIэ жэуап зыхьхэр. ЗэIущIэм хыхьэу абы хэтхэр къытеувыIащ зэхьэзэхуэхэр щекIуэкIыну спорткомплексым икIи хэплъащ къызэгъэпэщакIуэ Iуэхугъуэхэм.

Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и саугъэтыр къэхьынымкIэ къэзакъ щIалэгъуалэм я еплIанэ спартакиадэр Прохладнэ къалэм (КъБР) фокIадэм и 17-м щекIуэкIынущ. Спартакиадэм и пэ къихуэу, тхьэмахуэ тхьэлъэIур щихъ Николай и цIэр зезыхьэ члисэм щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIынущ. Зэхьэзэхуэм хэтынущ район, къалэ къэзакъ зэгухьэныгъэхэм хэт къэзакъхэр, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я Iэгъуэблагъэм илъэс 18-м щыщIэдзауэ 28-рэ хъухэр. Зэхьэзэхуэ нэужьым спорткомплексым и Iэгъуэблагъэм зэхьэзэхуэхэмрэ спартакиадэм кърихьэлIахэмрэ хьэщIэхэмрэ папщIэ зэпеуэхэмрэ щрагъэкIуэкIынущ. Абы зыщывгъэгъуазэ хъунущ мы сайтым: http://kazakikavkaza.ru/?p=88I9

Просмотров: 1245

Поделиться