Щоджэныр ехъуэхъуащ «Гъэмахуэ шынагъуэншэ» зэпеуэм хэтхэм

2017 гъэм шыщхьэуIум и 4-м, Железноводск къалэм и Покров члисэм и клирик, щоджэн Абрамов Михаил хэтащ къалэ-зыгъэпсэхупIэм къэрал кIуэцIыдзэм и жылагъуэ советым гъэ къэс курыт еджапIэм кIуэхэм папщIэ щригъэкIуэкI «Гъэмахуэ шынагъуэншэ» Iуэхум. НыбжьыщIэхэм асфальтым сурэтхэр щыщIынымкIэ зэпеуащ. Щоджэным псоми IэфIыкIэхэр яхуигуэшащ.

Просмотров: 770

Поделиться