Кисловодск ягу къыщагъэкIыжащ дунейм ехыжа Солженицын Александр

Солженицын Александр дунейм зэрехыжрэ илъэсибгъу щрикъум, 2017 гъэм шыщхьэуIум и 3-м Кисловодск «Солженицынская проходка» зэхыхьэр щрагъэкIуэкIащ. Абы хэтащ къалэм дэсхэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ. 1994 гъэм фокIадэм Солженицын Александр Урысейм къыщыкIуэжам, и сабиигъэур игу къигъэкIыжу, а гъуэгум ирикIуащ. «Маршрут Солженицына» зекIуэр и кIэм щынэблагъэм, щихъ, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Пантелеимон и цIэр зезыхьэ члисэ Александр умэхъын щащIам, тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ. Ар иригъэкIуэкIащ Кисловодск округым и благочиннэ, Свято-Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн, Пантелеимоновскэ члисэм и притчым щIыгъуу.
ТхьэлъэIу нэужьым, щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн къызэхуэсахэм я деж нигъэсащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и псалъэр икIи игу къигъэкIыжащ 1994 гъэм тхакIуэшхуэм Кисловодск щыIущIауэ зэрыщытар. Благочиннэм гу лъаригъэтащ Александр чристэн лIыгъэ зэрызэрихьам, и фIэщхъуныгъэр зэрихъумар, ГУЛАГ лагерым зэрыщигъэбыдар.  Ар фIэщхъуныгъэм тету псэуащ. Ар псэм и гъащIэт. Инджылым тету и гъащIэрТхьэм елъэIуу ихьащ. Члисэмрэ къэралымрэ яхуэфащэ лIы куэдым хуэдэу, ар Дон къулъшырыфым щыщIалъхьэжащ. Ар и щапхъэщ Тхьэм къулыкъу хуищIэу зэрыпсэуам. ТхьэлъэIум щагъэнэхуа дагъэрэ фомрэ зыщIэлъ шхыныгъуэр къызэхуэсахэм иратащ.
Урыс тхакIуэ цIэрыIуэ, тхыдэтх, публицист, жылагъуэ лэжьакIуэ, Нобель саугъэтым и лауреат Солженицын Александр Москва илъэс 90-м иту 2008 гъэм шыщхьэуIум и 3-м дунейм щехыжащ.

Просмотров: 1225

Поделиться