ЕссэнтIыгу и Ильинскэ члисэм пащтыхь шэнтиуэ махуэхуэшхуэр щагъэлъэпIащ

2017 гъэм шыщхьэуIум и 2-м ЕссэнтIыгу къалэм и Петропавловскэ члисэ комплексым щыIэ бегъымбар Илья и члисэ цIыкIум щагъэлъэпIащ пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр. Щихъхэу Пётррэ Павелрэ я цIэр зезыхьэ члисэм тхьэлъэIу литургие щрагъэкIуэкIащ. ТхьэлъэIум хэтхэр зэгъусэу члисэ цIыкIум кIуэри Тхьэ елъэIуащ. Къалэдэсхэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ махуэшхуэм и гуфIэгъуэр зэдагуэшыну къызэхуэсащ.
А махуэм, Петропавловскэ комплексым щыIащ «Сотник» сабий дзэ-патриот лагерым и гъэсэнхэмрэ абы и унафэщIымрэ. Библиотекэм и лэжьакIуэ, Къалэм и библиотекэ нэхъыщхьэм щеджэ и пэшым и библиотекарь, ЕГКО-м и сотник Шипулинэ Иринэ ныбжьыщIэхэм яхутепсэлъыхьащ къалэм а и плIанэпэр къызэрыунэхуам и тхыдэм, комплексым и члисэхэмрэ члисэ цIыкIухэмрэ щахъумэ лъапIэныгъэхэм, дэтхэнэ зы чристэнми и гъащIэм Тхьэм хуиIэ фIэщхъуныгъэр зэрылъапIэм. Iэгъуэблагъуэм щыIэ псэущхьэхэм сабийхэр еплъахэщ. Абыхэм я псэукIэр зыхуэдэм щIэупщIащ. Зэхыхьэм хэтахэм зэгъусэу сурэт зытрагъэхащ.

Просмотров: 972

Поделиться