Архиепископ Феофилакт, Тебен Архызны Ильинский клисасында литургия бардырды

Быйыл август айны 2-де Пророк Божий Михаилни эсгериу кюн Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, 10-чу емюрню ортасында ишленнген Тебен Архызны Ильинский клисасында Дин къуллукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну епархияны динчилери бла Германиядан келген къонакъла этдиле. Архипастырь бла бирге табын этерге, Къарачай-Черкесиядан, ШКФО-ну регионларындан, Москвадан, Ростовдан, Краснодардан эмда Украинадан 2000 джуукъ паломник келген эди. Дин
къуллукъгъа, «Маруха 2017» деген епархия формда солуй тургъан Донбассны сабийлери да къошулдула. Эртдеги ишленнген клиса аллай бир адамны сыйындыралмады кесине, аны бла хар замандача дин къуллукъну клиса къабыргъаланы салкъынында бардырдыла. Литургиядан сора архиепископ Феофилакт адетдеча къачлы джюрюшге башчылыкъ этиб джыйылгъанлагъа ауаз берди. Андан сора Къарачай-Черкес Кърал университетни декоратив- прикладной искусство белюмю къурагъан, джаш усталаны кермючюне къарады. Композицияда алтын-кюмюш затла, къошунла, миллет кийимле бла сауут-саба эмда бояу бла салыннган суратла да бар эдиле. Бу кермюч
кърал университет бла республиуканы приходларыны араларында келишимликни джангы белюмю болгъанды. Бу байрамны, Владыка, «Маруха 2017» деген епархиал форумда солугъан Донбассдан келген сабийле бла ушакъ этиб тамамлады. Джылы ушакъ этиб, соруулагъа джуабла бериб, эсде тутаргъа саугъачыкъла да берди. Владыка бла ушакъ сабийлени мында тургъан кюнлери бошалгъаныны белгиси болду. Сабийле, къонакъбайлыкъны сюйген Сыйлы Кавказны джерин унутмай эслеринде
сакъларыкъдыла.

Просмотров: 1838

Поделиться