Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Архыз Ищхъэрэм и Ильинскэ члисэм тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ

2017 гъэм шыщхьэуIум и 2-м, бегъымбар Илья и фэеплъыр ягу къыщагъэкIыж махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Архыз Ищхъэрэм и Ильинскэ члисэм, X лIэщIыгъуэм икухэм яухуам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ епархием и щоджэнхэм, Германием къикIа хьэщIэхэм. Пастыр нэхъыщхьэм щIыгъуу Тхьэ елъэIуну къызэхуэсащ Къэрэшей-Шэрджэсым, КИФЩI- м и хэгъэгухэм, Москва, Дон Iус Ростов, Краснодар, Украинэм къикIахэр. ТхьэлъэIум хэтащ Донбасс къикIауэ епархием и «Маруха-2017» зэхуэсым зыщызыгъэпсэхухэр.
Апхуэдиз щоджэнырэ тхьэлъэIум хэтхэмрэ зэрыщIэмыхуэм къыхэкIыу, тхьэлъэIур иужьрей илъэсхэм члисэ блыным и пщIантIэм щрагъэкIуэкI. Ектении нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Украинэмрэ КъуэкIыпIэ Гъунэгъумрэ мамырыгъэ щыIэн папщIэ Тхьэ елъэIуащ. Литургие нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт зэгъусэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.
Щоджэн нэхъыщхьэм зыщиплъыхьащ IэпщIэлъапщIэ ныбжьыщIэхэм я IэдакъэщIэкIхэр щагъэлъагъуэ выставкэ КъШР-м и декоративнэ-прикдладной гъуазджэ къудамэм къызэригъэпэщам. Абы щызэхуахьэсат дыщэ, дыжьынхэкIхэр, лъэпкъ фащэхэр, Iэщэхэр, сурэтхэр. Выставкэр и щIэдзапIэщ университетымрэ республикэм и чристэн екIуэлIапIэхэмрэ зэрызэдэлэжьэнум.
Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт яIущIащ Донбас къикIауэ, епархием и «Маруха 2017» щIалэгъуалэ зэхуэсымрэ тхьэлъэIумрэ хэта ныбжьыщIэхэм. Ахэр гуапэу зэпсэлъащ, щIалэгъуалэр зыщIэупщIахэм жэуап иритащ, саугъэтхэр яхуищIащ. НыбжьыщIэхэм зэхыхьэр гукъинэж ящыхъуащ икIи Тхьэм и нэфI зыщыхуа Кавказым зэрыщыIэ пIалъэр абыкIэ зэхуащIыжащ.

Просмотров: 1837

Поделиться