Минводы и Никольскэ члисэм щагъэлъэпIащ пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр

2017 гъэм шыщхьэуIум и 2-м Минводы къалэм и Никольскэ члисэм и Ильинскэ екIуэлIапIэм щагъэлъэпIащ пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр. ГуфIэгъуэ зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ щоджэн нэхъыжь Тарнакин Александр. Къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэм и унафэщI щоджэн Чемодуров Кирилл, щоджэн Переверзов Роман, щоджэн Молдованов Евгений сымэ. ТхьэлъэIум хэтащ члисэм кIуахэр, Кавказым и Минводы и къалэхэм къикIыу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр. Литургие нэужьым зэгъусэ тхьэлъэIу къызэрагъэпэщащ. Махуэшхуэ нэужьым къызэхуэсахэр махуэшхуэ Iэнэм щысащ.

Просмотров: 1146

Поделиться