Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Псыхуабэ къуажэм и пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэ зэхыхьэхэр иригъэкIуэкIащ

2017 гъэм шыщхьэуIум и 1-м, щихъ Саровскйи Серафим и фэеплъ махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Псыхуабэ къуажэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм и гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ: Псыхуабэ епархием и Административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, Лермонтовскэ члисэ округым и щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Фаустов Константин я пашэу. Къардэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ щоджэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу тхьэлъэIум хэтыну къызэхуэсащ къэзакъхэр, къуажэдэсхэр, Кавказым и Минводы и къалэхэм къикIыу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр.
Ектении нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэр Тхьэ елъэIуащ Украинэмрэ КъуэкIыпIэ Гъунэгъумрэ мамырыгъэ щыIэн папщIэ. Литургие нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт зэгъусэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIа нэужь, щихъ Серафим ягу къагъэкIыжащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Пастыр нэхъыщхьэм Жорыр ба хуащIыну яритащ икIи екIуэлIапIэм кIуэхэм епсэлъащ.

Просмотров: 1581

Поделиться