Эркин-Шахер къуажэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щагъэлъэпIащ

2017 гъэм шыщхьэуIум и 1-м пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щагъэлъэпIащ Къэрэшей-Шэрджэс республикэм и Эркен-Шахер къуажэм Саровский Серафим и  цIэр зезыхьэ и чристэн зэгухьэныгъэм. Къуажэм и екIуэлIапIэм и тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ Ищхъэрэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Нартов Александр. Абы къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэм и унафэщI, щоджэн Иманов Алексий, щоджэн Малютин Геннадий, щоджэн Якушев Александр. ТхьэлъэIу литургие нэужьым щоджэнхэмрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ зэгъусэ тхьэлъэIу ящIащ. Махуэшхуэр Iэнэ берычэткIэ зэхуащIыжащ.

Просмотров: 1471

Поделиться

VK:39834