Епархием иппотерапиемкIэ и центрым зи узыншагъэр щезыгъэфIакIуэхэр Мэхъэчкъалэ щыIащ

Мы махуэхэм зэхуащIыжащ епархием иппотерапиемкIэ и «Целебный Ессентуки» центрым и зекIуэр. Iуэхум цIыху 53-рэ хэтащ. «Лотос» турбазэм сабийхэм зыщагъэпсэхуащ икIи иппотерапием зэман хухахащ. НыбжьыщIэхэмрэ абы я адэ-анэхэмрэ нэхъ гъунэгъуу зэрыцIыхуащ, тенджызым зыщагъэпскIащ, пшыхьхэм жыджэру хэтащ, загъэпсэхуащ. Центрым и лэжьакIуэм зи узыншагъэм къимыхь сабийхэм ядригъэкIуэкIащ я узыншагъэр зэрырагъэфIакIуэ массаж курс.

Просмотров: 1061

Поделиться