Щоджэныр горячеводскэ къэзакъхэм ехъуэхъуащ я зэхуэсым фIы къахудэкIуэну

2017 гъэм шыщхьэуIум и 1-м Горячеводскэ къэзакъ зэгухьэныгъэм и шы- спорт комплексым и Iэгъуэблагъуэм къыщызэIуахащ къэзакъ ныбжьыщIэхэм я зэхуэс. Зэхыхьэр къызэIуахыным и пэ къихуэу, тхьэлъэIу уэрэд жаIащ. Абы хэтащ Псыхуабэ районым и къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Пономарев Владимир. 
Епархием къэзакъхэм ядэлэжьэнымкIэ и къудамэм и унафэщI, Успенскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Фещенкэ Стефан ныбжьыщIэхэм захуигъэзащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и арэзыныгъэ псалъэхэмкIэ икIи ахэр члисэм и махуэшхуэ тхьэлъэIум иригъэблэгъащ. Хабзэ хъуауэ къызэрагъэпэщ зэхуэсым, илъэси 10-15 зи ныбжь къэзакъхэр хэтщ. НыбжьыщIэхэм тхьэмахуищкIэ загъэхьэзырынущ.

Просмотров: 1091

Поделиться