Архиепископ Феофилакт ШКФО-ну дин башчыларыны иш кенгешине къошулду

Быйыл июль айны 13-де Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, ШКФО- да Эресейни МВД-ны Баш управлениясында ШКФО –ну дин башчыларыны иш кенгешине къошулду. Ол тюбешиуге дагъыда Эресейни Президентини ШКФО-да толу эркинликли келечиси Беловегцев Олег, ШКФО-да Эресейни МВД-ны тамадасы полицияны генерал-лейтенанты Бачурин Сергей, муслиман идараны эмда православ округланы келечилери, Адыгеядан, Къалмукъдан, Краснодар крайдан эмда власт органладан да келечиле къошулгъан эдиле. Бу тюбешиуню, ШКФО –да МВД-ны баш управлениясыны тамадасы Бачурин Сергей къурагъанды. Джыйылгъанла , бусагъатда регионда динлеарасы джарашыулукъну къаллай болумда болгъанын эмда экстремизм идеологиягъа къаршчы туруудан дин келечиле бла власт органланы келечилери бла байламлылыкъ джюрютюуню сюздюле. Аны тышында да кенгешчиле къауум магъаналы сорууланы да сюздюле.Энтда да, интернетде джаш адамланы экстремистлени тизгине иартыргъа излеген идеологла бла къаршчы кюрешиу баш орун алады. Ушакъны кезюуюнде, кърал органла, джергили самоуправленияла, дин аралыкъла, джаш адамланы экстремизмни джолуна тартмазча кеб иш этилгенин чертдиле. Дагъы да темаланы бири, алдауукъ дин организацияланы юсюнден селешдиле, ала округда политика-джамагъат болумуна къатылыргъа болоукълары да чертилди. Анда дагъыда, дин келесилени, власт органла бла джорукъ сакълагъан органла бла байламлылыкъны бегитиуню юсюнден да селешдиле. Кенгешге келгенле, бу сюзюлген соруула, Шимал Кавказны джамагъатыны миллетлерине бирлик тынчлыкъ келтирирге уллу себеб берликлерин да чертдиле.Тюбешиуге келгенлени оюмлары бары да эсеблениб, документге салынныкъды.

Просмотров: 1382

Поделиться