Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт хэтащ КИФЩI-м и дин лэжьакIуэхэм я зэIущIэм

Урысей МВД-м и управленэ нэхъыщхьэм КИФЩI-м щиIэм 2017 гъэм бадзэуэгъуэм и 13-м КИФЩI-м и дин лэжьакIуэхэм я унафэщIхэм я зэIущIэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт, Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Белавенцев Олег, Урысей МВД ГУ-м КИФЩI-м щиIэ къудамэм и унафэщI, полицэм и генерал-лейтенант Бачурин Сергей, округым, Адыгэ, Къалмыкъ республикэхэм, Краснодар крайм я муслъымэн, чристэн IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр, властым и органхэм щыщхэр.

ЗэIущIэр егъэкIуэкIыныр и жэрдэмщ Урысей МВД-м и управленэ нэхъыщхьэу КИФЩI-м щыIэ Бачурин С. Къызэхуэсахэр тепсэлъыхьащ КИФЩI-м дин, лъэпкъ зэхущытыкIэхэм щыщыIэ щытыкIэм, къэралкIуэцI органхэмрэ щоджэнхэмрэ терроризмым пэщIэтыным теухуауэ зэрызэдэлажьэм.

Зэхыхьэм хэтахэр зэхъуэжащ къаIэта Iуэхугъуэхэм ятеухуа я I уэху еплъыкIэхэмкIэ. Нэхъыщхьэу къонэж экстремизмым интернетыр къагъэсэбэпу цIыхухэр хэзышэну иужь итхэм япэщIэтыныр. ЗэIущIэм хэтхэм къыхагъэщащ къэрал органхэм, щIыпIэ самоуправленэм, щоджэнхэм щIалэгъуалэр экстремист гупым хэмыгъэхьэным теухуауэ лэжьыгъэшхуэ зэрырагъэкIуэкIыр.

Апхуэдэу зэIущIэм щытепсэлъыхьащ дин нэпцI IуэхущIапIэхэр къызэрызэрагъэпэщам, округым и жылагъуэ-политикэ щытыкIэм ахэр зэран хуэхъункIэ шынагъуэ зэрыщыIэр.

Щоджэнхэр, властым и органхэр, хабзэхъумэ IуэхущIапIэхэр зэрызэдэлажьэр гъэбыдэным теухуа нэгъуэщI Iуэхухэм ехьэлIа я еплъыкIэхэмкIи зэхъуэжащ. Зэхыхьэм хэтхэм къыхагъэщащ Кавказ Ищхъэрэм и цIыхухэр зэгурыIуэу, зэкъуэту псэун папщIэ зи гугъу ящI Iуэхугъуэхэм мыхьэнэшхуэ зэраIэр. КърихьэлIахэм къагъэлъэгъуа я Iуэху еплъыкIэхэр къалъытэнущ зэхыхьэм теухуа тхыгъэ щагъэхьэзыркIэ.

Просмотров: 1381

Поделиться