Юйдегини кюнюн Черкесске бла Кавказскийде да белгиледиле

Юйдегини, сюймеклик бла кертиликни Кюнюнде, Кавказский поселокну Георгий клисасында юйдегини Байрамын этдиле. Къобан району китабханасыны устасы Филимонова Людмила, шыйыхланы юсюнден хапар айтыб, викторина бардырыб эмда байрамгъа къошулгъанла бла бирге Петр бла Феврония Шыйыхланы гимнин джырлады. Сабийле юйдегини юсюнден назмула окъудула, орус халкъ джыр «По лугам лужочкам» дегенни да джырладыла. Байрамны аягъында, эм татлы эм дженгил бутербродну ким этсе да деген конкурс болду, Къобан район къазакъ джамагъатны атаманы Стовбуренко Роман да шкок атыудан эришиуле къурады. Ана къарында болгъан сабийлени джашауларын джакъларгха джанындан къол ыз джыйыу иш бардырылады.

Ол кюн огъунакъ Черкесскени «Покров» деген юйдеги аралыкъ Къарачай-Черкесида джаш ата-аналагъа байрам къурады. Республикадан талай джаш юйдеги, республикада «Покров» деген аралыкъ къурагъан .цдегини, сюймеклик бла кертиликни Кюнюне джораланнган уллу байрамгъа къошулдула. Мероприятиягъа къошулгъанла юйдегиге болушлукъ этген психологдан консультация алыргъа да боллукъ эдиле, ол сабийни суратына кере, аны сезими къаллай болгъаныны картасын джарашдырыб бере эди.Аны тышында да «Покров» деген Аралыкъны устасы, джаш аналагъа сабийге тюз эмчек къалай салыргъа эмда эмчекден къалай айырыргъа кереклисиндентда айтды. Аны бла бирге сабий доктор да, джаш сналагъа, сабийни тамагъына бир зат бегинген заманда не этерге кереклисинден хапар айтды. Андан сора да келген къонакълагъа ариу фотозона къуралгъан эди, анда ата-анала кемлерини сабицлери бла эсде къалврча картха тюшерге боллукъ эдиле.Джаш атала бла анала тюрлю-тюрлю аикторинала бла конкурслагъа да къошулдула. Эм джетишимли болгъанлагъа ечле бла саугъала да бердиле. Келгенлеге барына да Черкесск шахарны камерный оркестири согъа эди. Юйдегини байрамы, Къарачай-Черкесияны творчество коллективлери бла джырчыларыны концерти бла тамамланды.

Просмотров: 1157

Поделиться