Кавказскрэ Черкесскрэ щагъэлъэпIащ унагъуэм и махуэр

Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыныгъэм я махуэр Кавказскэ къуажэм и Георгиевскэ члисэм щагъэлъэпIащ. Прикубанскэ районым и библиотекэ нэхъыщхьэм и лэжьакIуэр тепсэлъыхьащ щихъхэм я гъащIэм, викторинэ иригъэкIуэкIащ икIи махуэшхуэм хэтхэм я гъусэу щихъхэу Пётррэ Февронийрэ я гимныр жиIащ. Сабийхэр унагъуэм теухуа усэ къеджащ икIи «По лугам лужочкам» цIыхубэ уэрэдыр жаIащ. Махуэшхуэм и кIэм пщафIэхэм, шабзауэхэм я зэпеуэ ирагъэкIуэкIащ. Шабзауэхэм я зэхьэзэхуэр иригъэкIуэкIащ Прикубанскэ къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Стовбуренкэ Роман. Апхуэдэу пащэ сабийхэм я гъащIэр хъумэным теухуауэ IэщIэдзхэр зэхуэхьэсын лэжьыгъэм.

А махуэм Черкесск и «Покров» унагъуэ центрым Къэрэшей-Шэрджэсым и адэ-анэхэм махуэшхуэ къащыхузэрагъэпэщащ. Къэрэшей-Шэрджэсым и унагъуэщIэ пщIы бжыгъэхэр хэтащ Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыныгъэм теухуа унагъуэ махуэшхуэм. Ар республикэм и къалащхьэм и «Покров» унагъуэ центрым къыщызэрагъэпэщащ. Зэхыхьэм и хьэщIэхэм хуащIащ унагъуэ психологым и дэIэпыкъуныгъэ. Сабийхэм я портретхэмкIэ абы ищIащ цIыкIухэм я щытыкIэр. КъищынэмыщIауэ, «Покров» Центрым и IэщIагъэлIыр тепсэлъыхьащ сабийхэр зэрыбгъэшхэнум хэлъ щэхухэм. Абы щIыгъуу дохутыр-педиатрыр анэ щIалэхэм лекцэ къахуеджащ сабийм и пэм зыгуэр щрихьэкIэ пщIэнухэм теухуауэ. 

Апхуэдэу хьэщIэхэм папщIэ ягъэхьэзыращ сабийхэмрэ адэ-анэхэмрэ сурэтхэр щызэтрагъэхыну плIанэпэ. Адэ-анэ щIалэхэр хэтащ викторинэ, зэпеэ зэмылIэужьыгъуэхэм. Языныкъуэ адэ-анэхэм фэеплъ саугъэтхэр иратащ. Къызэхуэсахэм папщIэ Черкесск къалэм и камернэ оркестрым зыкъигъэлъэгъуащ. Унагъуэ махуэшхуэр зэхуащIыжащ Къэрэшей-Шэрджэсым и творческэ гупхэм я концерткIэ.

Просмотров: 1158

Поделиться