Благочиннэм махуэшхуэ тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ члисэр щаухуэну щIыпIэм

 2017 гъэм бадзэуэгъуэм и 12-м, щихъхэу, апостолхэу Пётррэ Павелрэ я фэеплъ махуэшхуэм, Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн, Кисловодск члисэм и щоджэнхэм я гъусэу тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ апостол пэлъытэ, щихъ, Иверием и узэщIакIуэ Нинэ и утыкум щаухуэну члисэм деж.

ТхьэлъэIум хэтащ яухуэ члисэм и ктитор Лобжанидзе Павел, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт члисэ ухуэныгъэмкIэ и дэIэпыкъуэгъу Музенитов Павел, администрацэм и лIыкIуэхэр, алыдж, куржы, ермэлы, осетин диаспорэхэр, къалэ-зыгъэпсэхупIэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ. ТхьэлъэIу нэужьым благочиннэм къызэхуэсахэм яжриIащ щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт къыбгъэдэкI хъуэхъур икIи къызэхуэсахэм захуигъэзащ  

Тхьэм и унэ ухуэн зэрыхуейм теухуа псалъэкIэ. Благочиннэр ехъуэхъуащ МелыIычым и махуэшхуэм къалъхуахэм икIи саугъэт лъапIэхэр иритащ. Къызэхуэсахэм я пащхьэм концерт щатащ «Иверия» куржы сабий ансамблым хэтхэм.

Апостол пэлъытэ, куржы узэщIакIуэ Нинэ и цIэр зэрихьэу Батарейнэ бгым тет къалэ сымаджэщым и район члисэр щаухуэнум деж 2016 гъэм щэкIуэгъуэм и 19-м япэ мывэр щагъэтIылъащ. Члисэр псапащIэхэм я ахъшэкIэ яухуэнущ.

Просмотров: 1268

Поделиться