Махуэшхуэ концертыр члисэ пщIантIэм щрагъэкIуэкIащ

Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыныгъэм и махуэм, тхьэлъэIу литургие нэужьым, Комсомолец къуажэм и Сергиевскэ члисэм и Iэгъуэблагъуэм махуэшхуэ концерт щрагъэкIуэкIащ, щихъхэу Муромскхэ Пётррэ Февронийрэ я фэеплъым теухуауэ. Сабий, балигъ творческэ гупхэм уэрэдхэр жаIащ, къэфащ, зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэр къызэрагъэпэщащ, щихъ зэщхьэгъусэхэу Пётррэ Февронийрэ я гъащIэм тепсэлъыхьащ. Члисэм и унафэщI щоджэн Лукьянченкэ Георгий щихъ зэщхьэгъусэхэм я гъащIэр и щапхъэу къытеувыIащ Тхьэм, Iыхьлыхэм уазэрыхущытын хуейм. Концерт нэужьым къызэхуэсахэм къапэплъэрт шейрэ IэфIыкIэрэ зытет махуэшхуэ Iэнэр.

Просмотров: 1120

Поделиться