Епархия Советни кенгеши болуб етдю

Быйыл июль айны 10-да Пятигорскени епархия юйюнде ,Епархия Совет бла Пятигорск епархияны благочинныйлерини Советини къауум епархия белюмлени тамадалары да чакъырылыб уллу кенгеш болуб етдю. Кенгешни келечилери, Советни журналына джызылгъан 11 сорууну сюздюле. Ишни аллын, 2016-чы джыл епархия клиса джашауну игилендириуню юсю бла этилген ишлени эсеблерине багъа бергени ючюн Сыйлы Патриарх Кириллге разылыкъ билдириу бла башладыла.Джылгъа отчет этилген джупбха резолюция Архипастырны атына келди. Аны толу джазылгъанын, клиса округлада баямларча джуаблы динчилеге бердиле.

Советни членлери, быйыл конкурсну эсеблерини юсюнден, «Православная инициатива» деген епархия конкурсну координатору протоирей Нартов Александрны отчетуна тынгыладыла. Епархияны приходлары хазырлаб, хорламлы болгъан юч проектден 900 мннг сом тюшгенди. Эндиги конкурсха заявкаланы алыу август айда башланныкъды, теджеллик затланы уа бусагъатдан хазыр этиб тебрерге керекди.

Епархияны иппотерария аралыгъы, кесича коммерциялы болмагъаньорганизация боллукъду. Бу учрежденияны ишин сюзгенден сора аллай оноуну Епархияны Совети этгенди. Бу аралыкъ иги айныб барады, аллыбвз къачда 100 ауругъан сабийни алыргъа деген оноу этиледи. Бусагъатда анда 45 сабий саулукъларын бакъдырадыла. Коммерциялы болмагъан организация къуралса бу аралыкъ болушлукъ этген программалагъа къошулургъа эмда суаблыкъ этгенле бла да иш джюрютюрге боллукъду.

Кенгешде, Кавказ Минеральные Воды регионда православ радиону бериулерине болушлукъ этиуню сорууун да сюздюле. Энди, радио «Верагъа» болушлукъ этерге, ачханы радиогъа тынгыланншан джерде регионну къайсы бир клисасында да берирге боллукъду. Эсге салсакъ, Пятигорскеде. Ессентюкде, Лермонтовда, Минеральные Водыда, Железноводскеде станция 89,2 FM толкъунда бериулерин бардырады.Нарсана бла аны тегерегинде да -95 FM толкъунда.

Советни Членлери, курорт региону лахарларында адет болуб бошагъан «Благословение Вод» деген байрамны къурагъанла бла анга къошулгъанлагъа разылыкъларын билдирдиле.

Артыкъ да бек ариу джылы разылыкъ сезлени, Шимал Кавказда эм эртдеги православ билим берген учрежденияны Свято-Никольский Православ гимназияны директору протоирей Знаменский Иоаннга айтдыла.

Раббийни Анасыны Моздок иконасыны байрамын белгилеу, Прохладныйги Никольский клисасында уллу къуанч халда етерикди, анда сакъланды бу сыйлы икона. Кенгешде къауум соруула билим бериуню юсю бла байламлы болдула. Советни членлери, школлада ОРКСЭ предметни сайлауну юсю бла ата-ана джыйылыулада этилген оноуланы эсеблерин да сюздюле. Ата-анала сайлаб, православ культураны Таммаларын окъутхан школлагъа материал-техника эмда методика болушлукъ этерге деген бегим да этилди.

Андан сора да, епархиал регент бла дин катехизация курсланы ишин эсеблерине къаралды. Епархияны приходларында бусагъатда 78 регент бла псалма окъуучу ишлейди, приходну катехизатор курсларын бошагъан экинчи выпускундан 108 адам чыкъгъанды. Курслагъа алыу эндиги окъуу кезюуледе башланныкъды. Дин курслагъа юч, регент курслагъа эки джыл окъулады.

Кенгешни ишин, архитектура-къурулуш комиссияны тинтиуле этиб айланнган ишине къарау бла тамамладыла. Артыкъ да бек, 2016-чы джыл къуралгъан клиса къурулушну епархия реестиринде болгъан объетлеге эс белюндю. «Культура России» деген федерал целевой программагъа къошарча къауум клисаланы документлерин джарашдырыб берирге керекди. Клисаланы тамадаларына къурулуш-ремонт ишлени юсю бла къауум теджеуле да берилдиле.Ол комиссияны теджеулери джетишимли баджарылыр ючюн клиса округланы джуаблы динчилери энчи контролгъа аллыкъдыла.

Просмотров: 1742

Поделиться