Епархием и Советым и зэIущIэ зэхэтащ

2017 гъэм бадзэуэгъуэм и 10-м Псыхуабэ епархием и унэм щекIуэкIащ Епархием и Советымрэ Псыхуабэ епархием и благочиннэхэм я Советымрэ я зэIущIэ зыубгъуа, епархием и къудамэхэм я унафэщIхэр зыхэтам. Зэхыхьэм хэтхэр тепсэлъыхьащ Советым и журналым ита Iуэхугъуэ 11-м.

Патриарх Кирилл фIыщIэ хуащIащ, 2016 гъэм епархием и члисэ гъащIэр егъэфIэкIуэным ехьэлIауэ ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм папщIэ. Пастыр нэхъыщхьэм резолюцэ хуагъэхьащ илъэс отчётым къыпэкIуэу. Тхыгъэр благочиннэхэм иратащ члисэ округхэм я щоджэнхэм я зэIущIэхэм къыщеджэн папщIэ.

Советым хэтхэр едэIуащ «Чристэн жэрдэм» зэпеуэм и координатор щоджэн нэхъыжь Нартов Александр мы гъэм и зэхьэзэхуэм теухуа и отчётым. Епархием и екIуэлIапIэхэм щагъэхьэзыра проектищым сом мин 900 къыпэкIуащ.

КъыкIэлъыкIуэ зэпеуэм хэтынухэм я тхылъхэр шыщхьэуIум къыIахын щIадзэнущ. ИппотерапиемкIэ епархием и центрыр мыкоммерцэ организацэ щхьэхуэ хъунущ. Апхуэдэ унафэ Епархием и советым къищтащ IуэхущIапIэм и лэжьыгъэм кърикIуахэм тепсэлъыхьа нэужь. Центрым псынщIэу зеужь икIи бжьыхьэм цIыхуи 100-м я узыншагъэр абы щрагъэфIэкIуэнущ. Иджыпсту абы цIыху 45-рэ щыIэщ. Мыкоммерцэ организацэ къызэрагъэпэщмэ, дэIэпыкъуныгъэ программэхэм хэтыну, псапащIэхэм ядэлэжьэну Iэмал яIэнущ.

ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Кавказым и Минводхэм чристэн радиор щыIуным теухуа Iуэхугъуэм. Иджы «Вера» радиом и лэжьыгъэр зэтраублэн папщIэ ахъшэ щызэхадзэ хъунущ щIыналъэм и дэтхэнэ члисэми. Фигу къэдгъэкIыжынщи, Псыхуабэ, ЕссэнтIыгу, Лермонтовэ, Минводы, Железноводск станцым ар 89,2 FM частотам, Кисловодск и Iэгъуэблагъуэхэм – 95 FM-м щолажьэ.

Советым хэтхэм «Благословение Вод» махуэшхуэр къызэзыгъэпэщахэмрэ абы хэтахэмрэ фIыщIэ хуащIащ. Ар хабзэ хъуауэ щрагъэкIуэкI щIыналъэм и зыгъэпсэхупIэхэм. Псоми фIыщIэ ин хуащIащ Свято-Никольскэ классическэ гимназием и унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменски Иоанн, Кавказ Ищхъэрэм и егъэджэныгъэ IуэхущIапIэр илъэс 25-рэ зэрырикъуам папщIэ.

Тхьэм и Анэм и Мэздэгу тхьэнапэм и махуэр гъэлъэпIэныр хъунущ епархием и зэхыхьэ щIэщыгъуэ. Ар Прохладнэм и Никольскэ члисэм щрагъэкIуэкIынущ, телъыджэ къэзыгъэхъу, пщIэ зыхуащI теплъэр здэщыIэм. ЗэIущIэм и упщIэ зыбжанэр теухуауэ щытащ егъэджэныгъэм. Советым хэтхэр тепсэлъыхьащ ОРКСЭ модулыр къыхэхыным теухуауэ адэ-анэхэм ирагъэкIуэкIа зэIущIэм кърикIуахэм. Унафэ зэращIамкIэ, епархиемрэ члисэ округхэмрэ материальнэ- техникэ, методикэ дэIэпыкъуныгъэхэр хуащIэнущ чристэн щэнхабзэм и лъабжьэр я бынхэм щрагъэджыну адэ-анэхэм къыхаха школхэм.

Апхуэдэу хэплъащ епархием и регент, богословскэ-катехизатор курсхэм я лэжьыгъэхэм кърикIуахэм. Епархием и екIуэлIапIэхэм регент, псаломщик 78-рэ щолажьэ. ЕкIуэлIапIэм и катехизатор къыщIагъэкIынухэм я бжыгъэр 108-рэ мэхъу.

КъыкIэлъыкIуэ гъэ еджэгъуэм кIуэнухэр къыхахынущ. Богословскэ курсхэм илъэсищкIэ, регентскэхэм тIукIэ щеджэнущ.

Архитектурно-ухуэныгъэ комиссэр здэщыIа ухуэныгъэхэм кърикIуахэм хэплъащ. Члисэ ухуэныгъэмкIэ епархие реестрхэм я объектхэм гулъытэ нэхъыбэ хуащIащ. Языныкъуэ члисэхэр хуагъэхьэзырынущ «Культура России» ФЦП-м зэрыхэтынум и тхылъхэр зэрагъэхьынум. УнафэщIхэм пщэрылъхэр щащIащ зэгъэпэщыжыныгъэ-ухуэныгъэ лэжьыгъэхэм ехьэлIауэ. Комиссэм и чэнджэщхэр зэрагъэзащIэр къапщытэнущ члисэ округхэм я благочиннэхэм. 

Просмотров: 1743

Поделиться